fbpx

Regulamin serwisu internetowego AllnetGroup.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego AllnetGroup.pl oraz określa politykę zabezpieczającą prawa Klientów Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych.

 • 1. Zasady ogólne i definicje
 • Serwis internetowy pl jest prowadzony przez firmę ALLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000079544, nr NIP 5342179022, nr REGON 017426711, z siedzibą w Międzyrzec Podlaski, ul Listopadowa 4, zwaną dalej Administratorem lub Sprzedawcą.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Serwis – zestaw stron internetowych w domenie AllnetGroup.pl
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym AllnetGroup.pl za pośrednictwem, którego Klient dokonuje zakupu Produktu.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma(fizyczna) lub elektroniczna (cyfrowa) lub usługa (szkolenie) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i adresu dostawy, danych do faktury, sposobu płatności i inne.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Materiały użyte do zaprezentowania Produktów – zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu i stanowią własność Sprzedawcy. Są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach.
 • 2. Złożenie Zamówienia i realizacja Umowy sprzedaży
 1. Klient dokonuje wyboru Produktów umieszczając je w Koszyku, a następnie przechodzi do złożenia Zamówienia.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient może się zalogować na swoje Konto lub dokonać zakupu bez zalogowania.
 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu Formularza zamówienia.
 4. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
 5. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym informuje Klienta poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonanego zakupu
 7. Realizacja zakupu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy
 8. Po zaksięgowaniu pierwszego zakupu, Serwis automatycznie rejestruje Klienta. Wysyła informację o Koncie w wiadomości e-mail razem z hasłem do pierwszego logowania.
 9. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży liczba Produktów jest ograniczona. Zatem realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania opłaconych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • 3. Płatności i dostawa
 1. Ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT.
 2. W przypadku Produktów fizycznych ceny nie obejmują kosztów przesyłek.
 3. Cena każdego Produktu jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca ma prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych lub innych powodujących zmiany cen Produktów. Nie ma to wpływu na ceny produktów, które zostały zamówione przed wejściem w życie zmiany cen.
 4. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie wysłany w wersji papierowej.
 5. Klient dokonuje płatności za zakupione Produkty poprzez przelew bankowy
 6. Realizacja Zamówień na produkty będące produktami elektronicznymi następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, do 24 godzin poprzez wysyłkę Produktu.
 7. Realizacja zamówień na produkty będące rzeczami ruchomymi (rzeczywistymi) następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż terminie podanym w warunkach oferty.
 8. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób i w cenie wybranych przez Klienta w Zamówieniu. Do czasu realizacji należy doliczyć czas realizowany przez wybrane w Zamówieniu firmy realizujące dostawę.
 9. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. Realizacja zamówień na produkty będące usługą szkoleniową następuje w terminie i na zasadach ustalonych dla tego konkretnego zamówienia.
 11. Sprzedawca może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Sprzedawca poinformuje Klienta w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy.
 • 4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu, na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu będącego rzeczą (fizycznego), Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, na własny koszt.
 6. Sprzedawca gwarantuje zwrot należności do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili fizycznego zwrotu Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom nabywającym Produkt będący rzeczą cyfrową (elektroniczny) lub usługą, chyba że wyraźnie w opisie Produktu zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.
 • 5. Wymogi techniczne
 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet przy pomocy urządzenia komputerowego stacjonarnego lub mobilnego (komputer, laptop, tablet, telefon) posiadającego jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, MAC, Android, iOS, Windows Phone lub podobny oraz internetową przeglądarkę z włączoną opcją akceptowania plików cookies oraz obsługą JavaScript i protokołów SSL i TLS. Specyfikacja przeglądarki Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer 11+.
 2. Indywidualne ustawienia urządzenia Klienta, przy pomocy którego korzysta z Serwisu mogą powodować rozbieżności w wizualizacji Serwisu oraz umieszczonych w nim produktów.
 3. Do dokonania zakupu w Sklepie Klient potrzebuje aktywnego konta poczty elektronicznej
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 • 6. Reklamacje
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. W przypadku uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • 7. Dane osobowe i Polityka prywatności
 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w „Polityce ochrony prywatności AllnetGroup”
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

.